Potrzebni rodzice zastępczy

Rodzina zastępcza a Organizator Pieczy Zastępczej

 

Rodzice zastępczy są zobligowani do współpracy z organizatorem, jednak często widzą przebywanie w pieczy dziecka w zupełnie inny sposób. Oczywiście są oni dużo bliżej dziecka, znają jego uczucia i problemy i z czasem tworzy się więź emocjonalna.

 

Organizator Pieczy Zastępczej – Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej..

Organizator zajmuje się identyfikacją problemów i potrzeb dzieci we współpracy z sądem rodzinnym, rodzicami, wyborem rodzaju pieczy oraz tworzeniem długoterminowego planu dla miejsca, w którym dziecko zostaje umieszczone. Ma obowiązek patrzenia na rodzinę biologiczną jak na całość i często koncentruje się na prawach i potrzebach rodziców biologicznych dziecka, które umieszcza w pieczy zastępczej. Urzędnik jest także związany przepisami prawa i decyzjami sądu (np. wyrok sądu nakazujący zwrócenie dziecka rodzinie biologicznej).

Nie można nie zauważyć, że oba te podejścia mogą dać zupełnie inne wyobrażenie tego,  co leży “w najlepszym interesie dziecka”. Zawodowym zadaniem rodziców zastępczych jest rozumienie różnic pomiędzy tymi stanowiskami tak, aby nie traktować tego osobiście.

W niektórych przypadkach współpraca może się okazać bardzo trudna, jednak badania wykazują, że dziecko najlepiej rozwija się tam, gdzie istnieje dobra relacja i zrozumienie pomiędzy urzędnikami Organizatora a rodzicami zastępczymi.

Rolą Organizatora jest pomoc we właściwej profesjonalnej opiece nad powierzonym dzieckiem, budowanie pozytywnych relacji z rodzina zastępczą. Wzmacnianie wzajemnego zaufania. Wspólne zastanawianie się z rodzinami nad trudnościami, problemami
i rozwiązaniami w życiu codziennym/ oraz omawianie i wdrażanie rozwiązań. Tworzenie planów pracy z powierzonym dzieckiem. Realizowanie wspólnych szkoleń dla wzajemnego poznawania się i budowania lepszego porozumienia.

Każdy rodzic zastępczy potrzebuje wsparcia, dlatego bardzo ważną rolę  odgrywa lokalna sieć współpracy osób, wspierających dziecko, rodzinę zastępczą oraz organizatora pieczy zastępczej. Dobrze by był to pracownik OPZ, organizacja pozarządowa, lub inny rodzic zastępczy, do którego rodzic zastępczy może  udać  się z każdym problemem i z nurtującym go pytaniem.

Dzięki pracy naszej Fundacji  rozwija się  mapa   kontaktów dla rodzin zastępczych. Tworzone są sprzyjające warunki do nawiązywania pozytywnych relacji między rodzinami,  pracownikami OPZ oraz organizacjami pozarządowymi.

Co roku organizujemy wydarzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
W wydarzeniu biorą udział organizacje pracujące na rzecz dzieci w, pracownicy instytucji Przy tej okazji, w miłej atmosferze można porozmawiać z innej perspektywy niż biurko.

Nasza organizacja, dąży do tego by zostały zlikwidowane bariery, urzędnicy byli otwarci i chętnie pomagali.  Budujemy się wzajemne zaufanie. Rodzice zastępczy zachęcani są do wspólnych wyjazdów na szkolenia  i spotkań z innymi rodzinami zastępczymi z kraju.  Rodziny mają stworzone przyjazne warunki  i są  wzmacniane do uczestniczenia w tworzeniu organizacji pozarządowej, która będzie integrowała środowisko i stanowiła cenne wsparcie.

 

Relacje Rodzice Zastępczy – Instytucja mogą być nie tylko poprawne, ale wykraczać poza schematy urzędnicze.