Działania pomocowe jakie kierujemy do przybywających z Ukrainy:

DZIAŁANIE 1:: Zbiórki darów i żywności

 DZIAŁANIE 2:: Pomoc psychologiczna

 DZIAŁANIE 3:: Pomoc prawna

 DZIAŁANIE 4:: Sala terapeutyczna z ukraińskojęzycznym psychologiem

 DZIAŁANIE 5:: Pomoc informacyjna 

DZIAŁANIE 6:: koordynacja wolontariuszy, tłumaczy w mieście 

DZIAŁANIE 7:: współorganizacja transportów darów i żywności do Ukrainy 

DZIAŁANIE 8:: Wydawanie darów i żywności dla osób z Ukrainy 

DZIAŁANIE 9:: Remont świetlicy do integracji z osobami z Ukrainy 

Liczba wolontariuszy zaangażowanych we wszystkie wymienione działania 89 

Liczba pracowników, współpracowników, członków organizacji zaangażowanych we wszystkie wymienione działania 36

 Zbiórka darów w Krośnie. Zbiórka trwa nadal,   a dary na bieżąco przekazywane są na granice oraz wydawane osobom i organizacjom które przyjmują uchodźców.  

Pomogliśmy w organizacji  kilkunastu transportów darów i żywności  do Ukrainy, do miejsc w których przebywają dzieci niepełnosprawne, dzieci z domów dziecka, szpitala położniczego.

W krośnie otoczyliśmy opieką kila grup rodzin z UKrainy m.in.

 

Starannie  przygotowywaliśmy się do otwarcia tego miejsca. Chcieliśmy aby sala do terapii wyglądała jak wymarzone miejsce dla dziecka. Zaczynamy i zapraszamy!  Uruchomiliśmy Salę do Play Therapy, Play Therapy to  metoda terapeutyczna wykorzystująca  podstawową aktywność dzieci, którą jest bawienie się.  Poprzez zabawę dzieci są  wspomagane terapeutycznie – terapeuta pełni w zabawie aktywną rolę. Poprzez emocjonalne dostrojenie się do dzieci, daje im możliwość wyrażenia siebie poprzez zabawę, dzięki bezwarunkowej akceptacji terapeutów, dzieci mają możliwość zaistnienia i bycia sobą.    W trakcie terapii wykorzystywane są aktywności artystyczne, prace kreatywne, malowanie, rysowanie, odgrywanie ról. Podczas terapii dzieci mają swobodny dostęp do “narzędzi terapeutycznych” którymi są zabawki, klocki, piaskownica. Częścią terapii jest Messy play, czyli brudna zabawa ze slime’ami czy zwykłą wodą i piaskiem (błoto! :)), lepienie z gliny czy plasteliny. Dzieci pokazują swój świat w ruchu, grze na instrumentach, tańcu. Pacynki i lalki opowiedzą niejedną historię, nie potrzebują też żadnych słów by zostać usłyszane. Zabawa terapeutyczna pozwala dzieciom na ukazywanie ich świata w miniaturze. Pokój do terapii jest przyjazny dziecku, jest  pełen dziecięcych światów, a dzięki temu pozwoli dzieciom rozwijać się, rozwiązywać problemy, nabywać pewności siebie i zwiększać poczucie własnej wartości. 

 

Terapia jest prowadzona przez przeszkolonego terapeutę, którego praca jest zgodna z zasadami etycznymi terapii oraz podlega pełnej superwizji. Jest to zabawa, ale zabawa terapeutyczna, ważna i z poszanowaniem dziecka i jego praw. 

Lista wskazań do Play Therapy (terapii zabawą) obejmuje dzieci:

 • z trudnościami w zachowaniu,
 • w trudnej sytuacji życiowej,
 • z zaburzeniami rozwojowymi,
 • z niepełnosprawnością,
 • z zaburzeniami psychicznymi.

Terapię w Fundacji prowadzi Klaudia Kozak-Półchłopek z @WSPIERANKA. Play Therapy, terapia dzieci i młodzieży

 

 

Koordynujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i rodzin z Ukrainy na terenie miasta Krosna.

Organizujemy zajęcia dla ukraińskich dzieci, wydrukowaliśmy  Karty Przyjaźni w języku ukraińskim, które pomagają między innymi w wyrażeniu i nazywaniu emocji.  Widząc potrzeby nastolatków przekraczających granice, zorganizowaliśmy akcję “Młodzież dla Młodzieży”,  w której zachęcamy do przygotowania kompletnego zestawu ubrań dla nastolatków, oraz wyposażenia kosmetyki dla nastolatków.  Permanentnie odpowiadamy na zauważane potrzeby.

Organizujemy animacje zabaw dla dzieci z Ukrainy na terenie miasta Krosna.

Prowadzimy pomoc prawną dla obywateli Ukrainy we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie.

Jesteśmy w Grupie PARASOL, która powstała na  w odpowiedzi potrzebę ludzi i prężnie działa na Podkarpaciu. W centrum naszych działań jest dziecko, dlatego braliśmy udział w spotkaniu on- line z MRiPS, Koalicją na rzecz rodzinnej opieki zastępczej i międzynarodowymi organizacjami, zwróciliśmy uwagę na dzieci przekraczające granice bez opiekunów prawnych, dzięki naszym interwencjom powstał w Stalowe Woli hub, przyjmujący dzieci. 

Aktualnie potrzebujemy:

Koszulki z krótkim rękawem, bielizna nowa, buty typu trampki

artykuły szkolne

artykuły malarskie artystyczne dla utalentowanej młodzieży z Ukrainy

stół i krzesła tapicerowane, telewizor  do świetlicy integracyjnej Mozaika Pokoleń

zdjecie 

Można dokonać wpłaty za konto

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
89 1600 1462 1807 6416 7000 0001 – waluta PLN
24 1600 1462 1807 6416 7000 0007 – waluta EUR
z dopiskiem w tytule “Darowizna dla dzieci z Ukrainy

https://zrzutka.pl/fb8w3b

Rzeczy które Państwo do nas przyniesiecie muszą być:

 • nowe lub w bardzo dobrym stanie,
 • wyprane – gotowe do założenia,
 • posegregowane według rozmiarów
 • opisane i szczelnie zapakowane.

Tymczasowe miejsce zbiórki: KROSNO ul. Bohaterów Westerplatte 18a/26
Przed przekazaniem rzeczy – skontaktujcie się z nami:
533 211 555 , 600 837 231

Więcej na Facebook 

Aid activities that we direct to the arrivals:

Aid actions that we direct to people coming from Ukraine:ACTIVITY 1 :: Collecting gifts and food ACTION 2: Psychological help ACTION 3: Legal Aid ACTIVITY 4 :: A therapy room with a Ukrainian-speaking psychologist ACTIVITY 5 :: Information helpACTIVITY 6 :: Coordination of volunteers, translators in the cityACTION 7 :: Co-organizing shipments of gifts and food to UkraineACTIVITY 8 :: Distributing gifts and food for people from UkraineACTIVITY 9 :: Renovation of the day room for integration with people from UkraineNumber of volunteers involved in all of the above-mentioned activities 89Number of employees, associates, members of the organization involved in all of the above-mentioned activities 36 Collection of gifts in Krosno. The collection is still going on, and the gifts are transferred to the borders on an ongoing basis and issued to people and organizations that accept refugees.We helped organize a dozen or so shipments of gifts and food to Ukraine, to places where disabled children, children from orphanages, and a maternity hospital reside.In the loom, we took care of several groups of families from Ukraine, incl.

We prepared carefully for the opening of this place. We wanted the therapy room to look like a dream place for a child. We start and invite you! We have launched the Play Therapy Room, Play Therapy is a therapeutic method that uses the basic activity of children, which is playing. Through play, children are supported therapeutically – the therapist plays an active role in play. By emotional adjustment to children, it gives them the opportunity to express themselves through play, thanks to the unconditional acceptance of therapists, children have the opportunity to exist and be themselves. During the therapy, artistic activities, creative works, painting, drawing and role playing are used. During therapy, children have free access to „therapeutic tools” such as toys, blocks, and a sandbox. Part of the therapy is Messy play, i.e. dirty play with slimes or ordinary water and sand (mud! :)), molding clay or plasticine. Children show their world in movement, playing instruments, dancing. Hand puppets and dolls will tell many stories, and they don’t need any words to be heard. Therapeutic play allows children to show their world in miniature. The therapy room is child-friendly, full of children’s worlds, and thanks to this, it will allow children to develop, solve problems, gain self-confidence and increase self-esteem. The therapy is conducted by a trained therapist whose work is consistent with the ethical principles of therapy and is subject to full supervision. It is fun, but therapeutic, important and with respect for the child and his rights.The list of indications for Play Therapy (play therapy) includes children:with behavioral difficulties,in a difficult life situation,with developmental disorders,with a disability,with mental disorders.The therapy at the Foundation is conducted by Klaudia Kozak-Półchłopek from @WSPIERANKA. Play Therapy, therapy for children and adolescents

We coordinate psychological assistance for children and families from Ukraine in the city of Krosno.We organize classes for Ukrainian children, we have printed Friendship Cards in Ukrainian, which help, among other things, to express and name emotions. Seeing the needs of teenagers crossing the borders, we organized the „Youth for Youth” campaign, in which we encourage you to prepare a complete set of clothes for teenagers and cosmetics for teenagers. We constantly respond to the perceived needs.We organize animations of games for children from Ukraine in the city of Krosno.We provide legal assistance to Ukrainian citizens in cooperation with the District Chamber of Legal Advisers in Rzeszów.We are in the PARASOL Group, which was created in response to the needs of people and is dynamically active in Podkarpacie. The child is at the center of our activities, which is why we participated in an on-line meeting with the Ministry of Family Foster Care, the Coalition for Family Foster Care and international organizations, we drew attention to children crossing the borders without legal guardians, thanks to our interventions a hub was established in Stalowe Woli, welcoming children.We currently need:T-shirts, new underwear, sneakersschool suppliesart paintings for talented youth from UkraineUpholstered table and chairs, TV set for the integration room Mozaika Pokoleń

You can make a deposit for your account:

Great Heart for Children Foundation
89 1600 1462 1807 6416 7000 0001 – PLN
24 1600 1462 1807 6416 7000 0007 – EUR currency
with a note in the title „Donation for children from Ukraine”

https://zrzutka.pl/fb8w3b

The things that you bring to us must be:

 • new or in very good condition,
 • washed – ready to put on,
 • sorted by size,
 • described and tightly packed.