Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zorganizowane będą dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej i prawidłowej komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi, prezentujących zachowania utrudniające realizację zdań rozwojowych odpowiednich dla danego etapu rozwoju dziecka.

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie osobowości dzieci,
 • budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości,
 • budowanie adekwatnej samooceny,
 • rozpoznawanie emocji swoich i cudzych,
 • ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom,
 • umiejętność uważnego słuchania,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • umiejętność radzenia sobie z porażką,
 • opanowanie umiejętności dobrego komunikowania – asertywność, tolerancja,
 • pokojowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów,
 • stymulowanie twórczego myślenia,
 • kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu,
 • gospodarowanie własnym czasem.

 

Cele szczegółowe:

Uczestnik:

 • potrafi współdziałać w grupie,
 • tworzy normy grupowe,
 • zna swoje mocne i słabe strony,
 • buduje umiejętności odnajdywania w sobie zalet,
 • kształtuje pozytywną ocenę o sobie,
 • buduje poczucie własnej wartości,
 • kształtuje pozytywną postawę wobec siebie i świata,
 • potrafi radzić sobie z niepowodzeniami,
 • kształtuje inteligencję emocjonalną (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć),
 • kształtuje tolerancję i akceptację,
 • potrafi współpracować i współdziałać,
 • wyraża emocje w sposób akceptowany społecznie,
 • wypracowuje własne metody radzenia sobie ze strachem, agresją, stresem,
 • potrafi właściwie komunikować się z otoczeniem i aktywnie słuchać,
 • rozpoznaje zachowania asertywne i próbuje zachowywać się asertywnie,
 • nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • rozwija twórcze myślenie,
  • kształtuje umiejętności postrzegania sukcesu, podejmowania decyzji, gospodarowania własnym czasem.

   

   

  Metody, techniki i środki pracy:

  • dyskusja, tematyczne rozmowy indywidualne i grupowe,
  • psychodrama,
  • zabawy integracyjne,
  • zabawy edukacyjne,
  • ”burza mózgów”,
  • gry planszowe,
  • rysunki i prace plastyczne,
  • Scenariusze TUS (treningu umiejętności społecznych).

   

  Formy pracy:

  Wszelkie metody będą wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność dziecka w zależności od jego indywidualnych możliwości.

   

  Treści kształcenia:

  • Umocnienie wiary w siebie poprzez pokazywanie i wzmacnianie mocnych stron, dostarczanie pozytywnych doświadczeń – sukcesu.
  • Rozwój emocjonalny – rozpoznawanie i wyrażanie emocji.
  • Zwrócenie uwagi na różnorodność potrzeb, marzeń, celów jako drogi do rozwijania własnej indywidualności jako wartości nadrzędnej dla każdego człowieka.
  • Radzenie sobie z różnymi trudnościami: jak walczyć ze stresem, strachem, agresją.
  • Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów.
  • Stymulowanie twórczego myślenia.
  • Opanowanie umiejętności dobrego komunikowania się.
  • Rozumienie i opanowanie reguł współistnienia w grupie.
  • Korzyści płynące z aktywnego słuchania.
  • Stosowanie zasad asertywności w kontakcie a drugim człowiekiem.
  • Racjonalne gospodarowanie własnym czasem jako droga do samorozwoju.
  • Umacnianie pozytywnego postrzegania własnej osoby w sytuacjach społecznych.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych poglądów i myśli.
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.