STATUT FUNDACJI WIELKIE SERCE DLA DZIECI ze zmianami

 

ROZDZIAŁ I                     
Postanowienia ogólne

&1.

Nazwa fundacji brzmi: Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci zwana dalej “Fundacją”,            ustanowiona przez Jadwigę Jagieło i Macieja Jagieło zwanych dalej Fundatorami,             aktem notarialnym Repertorium A numer 11/2017 sporządzonym przez Notariusza Dawida Wojewodę w Kancelarii Notarialnej Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 1 (pokój 124), w dniu 4 stycznia 2017 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu

&2.

Fundacja ma osobowość prawną.

&3.

1.Siedzibą Fundacji jest miasto Krosno. 

2.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.

3.Fundacja może tworzyć oddziały, filie i agencje do realizacji poszczególnych zadań. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszego Statutu i ustawy o fundacjach.

&4.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

&5.

1.Fundacja ma prawo używać logo i pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.     

 2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

&6.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

&7.

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, związków o tym samym lub podobnym charakterze działania.

ROZDZIAŁ II                                                                                                                          
Cele i zasady działania Fundacji

& 8.

Celami Fundacji są:

 1.   WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
 2.   Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 3.   Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa.
 4.   Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych dzieci i osób.
 5.   Wsparcie rodzin adopcyjnych.
 6.   Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji.
 7.   Prowadzenie i organizowanie działalności szkoleniowej na rzecz rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych.
 8.   Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne oraz wyrównujących społeczne szans dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.
 9.   Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska.
 10. Prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki społecznej, w tym uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii.
 11. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
 12. Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków poprzez mobilizacje instytucji
 13. Działalność charytatywna.
 14. Działania na rzecz niepełnosprawnych wychowanków.
 15. Propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportowo – turystycznej i upowszechnianie zdrowego stylu życia i czynnego wypoczynku.
 16. Prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka, Ośrodka Rodzicielstwa Zastępczego, Świetlic Środowiskowych itp.
 17. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rodzinnych form opieki zastępczej.
 18. Tworzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży z rodzinnych form pieczy zastępczej.
 19. Stymulowanie poprawy bezpieczeństwa i rozwoju świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, bezpieczeństwa osób, mienia oraz struktur społecznych.
 20. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy.
 21. Budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego.

 & 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1.  Wspieranie i tworzenie rodzin zastępczych oraz adopcyjnych.
 2. Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych oraz kursach szkoleniowych.
 3.  Organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych i ich wychowanków.
 4. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i za granica.
 5.  Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.
 6.   Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i instytucjami.
 7. Organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, odzież i wyposażenie rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka.
 8.  Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących np. imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym.
 9.  Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego.
 10.   Działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej – promowanie idei rodzicielstwa zastępczego (w tym prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej),
 11.  Pozyskiwanie funduszy z darowizn, spadków, zapisów, subwencji, nawiązek, funduszy unijnych i PFRON.
 12. Dążenie do trwałego rozwoju zasobów ludzkich celem zapewnienia dostępu do wiedzy, technologii oraz usług podnoszących bezpieczeństwo.
 13. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 14.  Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 15.   Rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez upowszechnienie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli.
 16.     Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej w stosunku do osób niepełnosprawnych. Organizowanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy osób skazanych.   
 17. &. 10.
 1. Fundacja może prowadzić w zakresie objętym celami, dla których ją powołano działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, samodzielnie lub w kooperacji z innymi podmiotami krajowymi.
 2.  Działalność gospodarcza, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Fundacja prowadzić będzie po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

      2.a 1) 88.99. Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

             2) 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację

             3) 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

              4) 79.12.Z   Działalność organizatorów turystyki

               5) 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej          niesklasyfikowana

               6)  88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

               7)  82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

              8)  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

              9) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

             10) 93.2     Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

 1. Środki finansowe wypracowane z działalności gospodarczej, służą realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Działalność pożytku publicznego Fundacji może być wykonywana odpłatnie bądź nieodpłatnie.
 3. &11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżna z jej cechami.   

&12.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, (zwanych dalej” osobami bliskimi”),

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III                                                                                                    
Majątek i dochody Fundacji

&13.

1.Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych, nieruchomości, ruchomości pochodzące ze spadków i darowizn, papiery wartościowe oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:  1) darowizn, spadków, zapisów; 2) dotacji i subwencji 3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 4) dochodów z majątku Fundacji; 5) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych; 6)zysków z działalności gospodarczej; 7) dochodów z nieruchomości i praw majątkowych; 8)   nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych na podstawie przepisów prawa:  9)  odpisów z 1% podatków od osób fizycznych, po uzyskaniu przez Fundację statutu organizacji pożytku publicznego;

 & 14.

 1.  Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji; służy on także – z zastrzeżeniem ust. 2 – na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1, chyba że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki one mają być zużyte.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadkach powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 5. & 15.
 1.      Majątkiem Fundacji dysponuje Zarząd. Jednakże zbycie majątku wymaga zgody Rady Fundatorów.
 2.     Rada Fundatorów może upoważnić Zarząd do zbywania określonych składników majątkowych Fundacji, na zasadach i w formach przez siebie określonych.
 • &16.

W razie likwidacji Fundacji, wszystkie pozostałe składniki jej majątku mają być przekazane na rzecz podmiotu wskazanego przez Radę Fundatorów.

& 17.

Spory majątkowe, w których stroną jest Fundacja, rozpatrują sądy powszechne.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

&18.

 1.           Organami Fundacji są:        a)     Rada Fundatorów        b)      Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem

 

 1.           Fundator powołuje pierwszy Zarząd.
 2. & 19. 

Rada Fundatorów

Do zadań Rady Fundatorów należy w szczególności:

 1.           Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2.           Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, a także ustalenie innych świadczeń dla członków Zarządu.
 3.   Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4.           Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5.           Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6.           Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7.           Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją.
 8.           Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeprowadzenie procesu likwidacji.
 9.           W przypadku likwidacji Fundacji wskazywanie podmiotów, na rzecz których mają zostać przekazane składniki majątku Fundacji.
 10.       Udzielanie zgody dla członków Zarządu w zakresie zajmowania się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwem jako wspólnik lub organ w tym zakresie w innych podmiotach.
 11.       Wyboru biegłego rewidenta dla zbadania rocznego sprawozdania finansowego.
 12.       Zmiana statutu Fundacji.
 13.       Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do współpracy z innymi podmiotami w zakresie działań statutowych Fundacji w jej działalności gospodarczej.
 14.       Inne sprawy określone przepisami niniejszego statutu i przepisami prawa.
 15.       Wybór Rady Programowej.
 16.       W przypadku, gdy w skład Rady Fundatorów wchodzi tylko jeden Fundator (Fundator – Założyciel Fundacji) przysługują mu prawa i obowiązki Rady Fundatorów.
 • & 20.

Rada Fundatorów w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

 1.           Żądania w każdym czasie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2.           Dokonywania w każdym czasie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

 • & 21.

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Fundatorów. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
 4. Do składu Zarządu Fundatorzy mogą wyznaczyć sami siebie.
 5. Zgromadzenie Fundatorów może powoływać i odwoływać Członków Zarządu w każdym czasie.
 • & 22.

Zadania Zarządu Fundacji

 1.   Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2.   Do zadań zarządu należy w szczególności:
 3.           uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4.           uchwalanie regulaminów,
 5.           sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6.           ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji po uzyskaniu zgody Rady Fundatorów,
 7.           podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 8.             przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9.           występowanie do Rady Fundatorów z wnioskiem o zmianę statutu Fundacji oraz o wyrażanie zgody w sprawie połączenie z inną fundacją.
 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa.
 11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 12. Prezes może powoływać pełnomocników do kierowania w sposób samodzielny wyodrębnioną sfera spraw należących do zadań Fundacji lub do wykonania poszczególnych czynności.
 13. Zarząd co roku, do dnia 30 stycznia za rok poprzedni, zobowiązany jest przekładać radzie Fundatorów Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
 14. Członek Zarządu obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Fundatorów w zakresie zajmowania się interesami konkurencyjnymi lub uczestnictwem jako wspólnik lub organ w innych podmiotach.
 15. Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie udzielać, na każde wezwanie Rady Fundatorów, bieżącej informacji o każdych sprawach Fundacji.

 

 • 23.

 Rada Programowa

 1.           Rada Programowa jest fakultatywnym organem Fundacji z kompetencjami doradczymi w zakresie wskazywania kierunków działalności Fundacji.
 2.           Rada Programowa składa się z dwóch do pięciu członków wybieranych przez Radę Fundatorów spośród pracowników Fundacji oraz osób trzecich.

 

 • 24.

Sposób Reprezentacji

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji do wartości 1.000 (jeden tysiąc) zł. oraz do składania w tych sprawach podpisów w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu w sposób samodzielny, zaś w sprawach przekraczających w/w kwotę, konieczne jest współdziałanie Prezesa i jednego członka zarządu łącznie.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach innych niż majątkowe składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.
 3.  W przypadku, gdy Zarząd składa się tylko z Prezesa przysługują mu prawa i obowiązku Zarządu Fundacji.

 

 • 25.            

  Pracownicy Fundacji

Pracownicy Fundacji podlegają Zarządowi w szczególności zaś Zarząd nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami fundacji oraz określa ich wynagrodzenie w granicach i na zasadach określonych regulaminie zatwierdzonym przez Fundatora.

 

 • 26.                             

     Zmiana Statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji.

 

 • 27.                                                                

     Połączenie z inną fundacją

 1.           Fundacja może się połączyć z inna fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2.           Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3.     W sprawach połączenie z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym obowiązany jest on uzyskać na połączenie zgodę Rady Fundatorów.

 

 • 28.                                                              

    Likwidacja Fundacji

 1.   Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2.     Likwidatorem Fundacji jest Rada Fundatorów.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów
 4. O przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji fundacji decyduje Rada Fundatorów.

 

Fundatorzy