Międzypokoleniowa Świetlica
Rekreacyjno- Terapeutyczna

0 Zł

zebrana kwota z
457 500 zł

wspierających

Zbiórka na  świetlice dla dzieci oraz seniorów 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Celem zbiórki jest stworzeniem bezpiecznego miejsca dla międzypokoleniowych spotkań dzieci, młodzieży i seniorów. Środki będą przeznaczone na remont pomieszczeń w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Docelowo miejsce stałoby się placówką wsparcia dziennego. Świetlica zlokalizowana byłaby w pomieszczeniach Hali Sportowej przy ulicy Bursaki. Projekt zakłada funkcjonowanie świetlicy dostępnej dla, dzieci i młodzieży. Przy współpracy z  Urzędem Miasta Krosna chcemy stworzy przystań do wymiany doświadczeń, spędzania wolnego czasu i przekazywania mądrości życiowych.

 Chcemy by dzieci dzieliły się z nami swoimi pasjami, zaraziły nas swoimi marzeniami. Dobrze byłoby, aby dzieci i młodzież poznawały tradycje rodzinne, by przekazywać je nowym pokoleniom. Chcemy nauczyć młode pokolenie szacunku do osób starszych, spojrzenia na nich jak na skarbnicę wiedzy. Dzięki wymianie doświadczeń, pokażemy i zwrócimy uwagę na fundamenty rodzinne, pielęgnowanie korzeni, zachęcimy do dialogu międzypokoleniowego. Zachęcimy wolontariuszy ze szkół miejskich do pomocy w nauce i rozwijaniu działalności świetlicy.W świetlicy będziemy prowadzić także warsztaty dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

Remont obejmowałby:

  • Remont i dostosowanie łazienki zgodnie z Rozp. MRPiP – chłopcy / dziewczynki
  • Remont sal: malowanie, rolety, dostosowanie oświetlenia z montażem nagłośnienia i ekranu, wymiana posadzki
  • Remont aneksu kuchennego ze  stałą zabudową agd

 Jeden dzień w tygodniu będzie na stałe poświęcony różnym grom, nauce i wspólnym rozgrywkom, np. “ZaBAWny czwartek”. Przygotujemy optymalny zestaw gier (w tym również nauka gry w szachy), oparty na konsultacjach z GraTy – organizatorem cyklicznych gamesroomów i konwentu gier planszowych w Krośnie, którzy dysponują wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w temacie gier.Świetlicę wyposażymy również w puzzle, które świetnie kształtują wyobraźnię przestrzenną i pamięć wzrokową, klocki duże (dla młodszych) i mniejsze typu Lego  – do zabawy angażującej młodsze i starsze dzieci. W świetlicy będą odbywać się spotkania czytelnicze, podczas których dorośli będą czytać bajki dzieciom. Będzie też miejsce “kącik czytelniczy” aby zasiąść z wciągającą lekturą. Planujemy zorganizować stałą akcję czytania pod nazwą “Piątkowe czytanki”. Książki – bajki i komiksy dla dzieci.  Będziemy prowadzić zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy poznają różne techniki tworzenia prac plastycznych. Przedmioty te będą też dostępne poza zajęciami, aby każdy mógł dowolnie z nich korzystać, choć jeden dzień w tygodniu będzie wyznaczony na specjalne, tematyczne zajęcia – np. “Kolorowa środa”. Chcemy przygotować ofertę spotkań dla dzieci, połączonych z oglądaniem przygotowanych materiałów, które będą prowadzone przez zaproszone przez nas osoby – podróżników, fotografów, malarzy.Telewizor/projektor chcemy też wykorzystać do organizowania wieczorków filmowych o określonej tematyce, np. western, stare kino, musical, bajki, prezentacje, filmowe instrukcje do gier, wieczorki filmowe. W ten sposób  zachęcić jak największą liczbę osób do odwiedzania świetlicy, aby każdy znalazł coś, co go zainteresuje, zwłaszcza w “Kulturalny poniedziałek”, który będzie dniem, kiedy będą organizowane takie spotkania. Ofertę chcemy stale poszerzać i urozmaicać. Dzięki dobremu  wyposażeniu sala będzie atrakcyjnym miejscem na mapie Krosna. Usytuowanie świetlicy będzie zachęcać do uprawiania sportu

Uzasadnienie projektu

Przyjmując, że ludność Krosna wynosi 46555 osób, to 11456 osób z tej liczby to kobiety i mężczyźni w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku powyżej 59 lat i mężczyźni powyżej 64 lat). Liczba ta stale rośnie. Według GUS wynosiła ona kolejno:
• w 2015 roku – 10273
• w 2016 roku – 10698
• w 2017 roku – 11124
• w 2018 roku – 11456
W tej chwili emeryci to 25% ludności miasta Krosna.
Dzieci i młodzież do 17 roku życia to według GUS 7645 osób, czyli 16% ogółu populacji w Krośnie. Tworząc nasz projekt kierowaliśmy się głównie potrzebami tych dwóch grup wiekowych, które stanowią aż 41% mieszkańców Krosna.

W tej chwili jest niewiele miejsc, które oferują dzieciom bezpieczne miejsce spotkań, zabaw, warsztatów pozalekcyjnych. Niewiele jest miejsc, w których również mogliby spotykać się seniorzy zainteresowani rozwijaniem swoich pasji czy wspólnym spędzaniem wolnego czasu. I nie ma żadnego miejsca, w którym seniorzy mogliby współpracować z dziećmi i młodzieżą niosąc im pomoc w odrabianiu zadań, czytaniu książek, zajęciach warsztatowych czy w zwykłych rozmowach. Dzieci poprzez wspólne działania z osobami starszymi uczyłyby się szacunku, odpowiedzialności, staranności, cierpliwości. Rozbudziłoby to w nich chęć niesienia bezinteresownej pomocy, co mogli by wykorzystać później w działalności woluntarystycznej. Seniorzy mogliby w sposób konstruktywny wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie. Ponadto wspólne spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież i osoby starsze z pewnością przyniosłoby wiele radości i korzyści każdej ze stron. Dzieci miałyby pomoc w odrabianiu lekcji i nauce, dorośli nauczyliby je zasad gier, przeczytali książkę – dzięki temu najmłodsi czuliby się zauważeni i otoczeni opieką, a seniorzy, nierzadko mieszkający sami, na nowo poczuliby się potrzebni. Przy tym osoby starsze też nauczyłyby się nowych umiejętności (warsztaty plastyczne i hand made, obsługa smartfonu), nawiązały nowe znajomości, a także zdobyły wiedzę podczas prelekcji (spotkania o tematyce związanej ze sztuką, podróżami, zdrowiem). Praca w grupie, zwłaszcza tak różnorodnej, przynosi wiele korzyści. Uczestnicy uczą się nawiązywać nowe znajomości, rozmawiać ze sobą, razem rozwiązują problemy i wyciągają wnioski. Każdy może wypowiedzieć swoje zdanie, dzielić się przemyśleniami i doświadczeniem. Dzięki temu uczestnicy uczą się od siebie nawzajem „stają się mądrzejsi mądrością grupy”. Chcemy walczyć z atomizacją, dezintegracji społeczeństwa w naszym mieście oraz ze stereotypami. Emeryci w oczach młodzieży są przestarzali, konserwatywni i hermetyczni, natomiast emeryci uważają dzisiejszą młodzież jako nieodpowiedzialną, leniwą i nic nieumiejącą (dane z broszury Rzecznika Praw Obywatelskich  pt. ”Osoby starsze w oczach młodzieży i młodzież w oczach osób starszych”). Na co dzień te dwie grupy wiekowe nie mają ze sobą okazji przebywać i nie wiedzą, jak wiele może im to przynieść korzyści. Obie grupy mogłyby dzielić się między sobą wiedzą i doświadczeniem, znalazłyby przyjemność ze wspólnego spędzania czasu, nawiązałyby dialog międzypokoleniowy.
Uważamy, że utworzenie miejsca spotkań dla wielu pokoleń jest zasadne i bardzo potrzebne naszej społeczności.
Obecnie brakuje miejsca do wspólnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i seniorów. Istnieje duże zapotrzebowanie na dzienny ośrodek wsparcia, w którym będą organizowane półkolonie czy zimowiska.

Przyjmując, że ludność Krosna wynosi 46555 osób, to 11456 osób z tej liczby to kobiety i mężczyźni w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku powyżej 59 lat i mężczyźni powyżej 64 lat). Liczba ta stale rośnie.  Według GUS wynosiła ona kolejno:

Zasady dostępności projektu

Świetlica będzie dostępna dla wszystkich dzieci mieszkańców Krosna. Zarządzanie świetlicą zostanie powierzone Fundacji Wielkie Serca dla Dzieci, która we współpracy z  Urzędem Miasta Krosna oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie  przygotuje ofertę zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży.  Zostanie przygotowany odpowiedni plan pracy oraz harmonogram spotkań.

Poszczególne elementy kosztów
1 Opracowanie dokumentacji Remontu pomieszczeń zgodnie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego 10 000 zł
2 Remont sal: malowanie, rolety, dostosowanie oświetlenia z montażem nagłośnienia i ekranu, wymiana posadzki 192 000 zł
3 Remont i dostosowanie łazienki zgodnie z Rozporządzeniem 205 400 zł
4 Remont aneksu kuchennego ze stałą zabudową agd 50 100 zł
Łącznie: 457 500 zł

 

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1 utrzymanie świetlicy 45 000 zł

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno
biuro@fundacjawielkieserce.org
tel.  533 211 555,  696 042 270

 

NIP: 6842645700, KRS 0000668474

Numery rachunków:
BNP Paribas Bank Polska S.A., Krosno
SWIFT: PPABPLPK

PL 89 1600 1462 1807 6416 7000 0001  - waluta PLN
PL 24 1600 1462 1807 6416 7000 0007  - - waluta EUR 

Rachunki pomocnicze

62 1600 1462 1807 6416 7000 0002  - waluta PLN

35 1600 1462 1807 6416 7000 0003   - waluta PLN

08 1600 1462 1807 6416 7000 0004   - waluta PLN
78 1600 1462 1807 6416 7000 0005   - waluta PLN

Jeśli masz pytania, na które nie otrzymałeś odpowiedzi od pracownika Fundacji lub wolisz nie zadawać ich bezpośrednio pracownikowi

Jeśli chcesz się poskarżyć na coś/kogoś związanego z Fundacją

Jeśli widzisz jakiś problem, którego nie da się rozwiązać w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem Fundacji

Jeśli chcesz opowiedzieć o niepokojącej sytuacji lub wydarzeniu i w każdej innej sprawie

Wypełnij online formularz skarg i wniosków i wyślij go do nas - otrzyma go Zarząd. My najpóźniej w ciągu 3 dni zajmiemy się zgłoszoną przez ciebie sprawą.

Jeśli nie chcesz lub masz trudność z wypełnieniem formularza, możesz napisać mail na adres biuro@fundacjawielkieserce.org lub w tradycyjnej, papierowej formie i przekazać go zaufanemu pracownikowi albo skorzystać z dostępnej w Fundacji skrzynki skarg i wniosków. Sprawami zgłoszonymi tą drogą zajmiemy się w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

Copyright 2017-2020 © FUNDACJA WIELKIE SERCE DLA DZIECI