Rodo

Witamy na serwisie internetowym Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci

W naszej ofercie internetowej Odbiorca znajdzie opis naszych produktów i usług, może przeczytać nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach pomocylub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak Odbiorca przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Klauzula informacyjna obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych  jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w Krośnie, ul. Kopalniana 2.

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Fundacji,
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

5. Administrator może przekazać dane odbiorcom  wyłącznie w granicach i na podstawie przepisów prawa celem wypełnienia nałożonych zadań i obowiązków:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) innym podmiotom które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.

6. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Każda osoba której dane są przetwarzane przez Fundację ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych biuro@fundacjawielkieserce.org

O NAS:

Nasz Misja
Czym się Zajmujemy
Zespół Fundacji
Komu Pomagamy
Dokumenty
Rodo
Kontakt

DANE FUNDACJI:

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

ul. Kopalniana 2
38-400 Krosno
email: biuro@fundacjawielkieserce.org
tel.  533 211 555,  696 042 270
NIP: 6842645700, KRS 0000668474
nr r-ku: 40 8642 1083 2002 8330 0877 0001

Our Facebook Page