„RODZINA JEST DLA WSZYSTKICH. KAŻDE DZIECKO POTRZEBUJE RODZICA…”

Dziecko ma prawo do rodziny

Dziecko ma prawo do rodziny

Dziecko ma prawo do rodziny   Z Jadwigą Jagieło, fundatorem Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci, o rodzinnej pieczy zastępczej rozmawia Wioletta Zimmermann-Szubra – Czy rodzicielstwo zastępcze to dobra alternatywa dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą...

Potrzebni rodzice zastępczy

Potrzebni rodzice zastępczy

Rodzice zastępczy są zobligowani do współpracy z organizatorem, jednak często widzą przebywanie w pieczy dziecka w zupełnie inny sposób. Oczywiście są oni dużo bliżej dziecka, znają jego uczucia i problemy i z czasem tworzy się więź emocjonalna. Organizator Pieczy Zastępczej – Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej..

CZYM JEST PIECZA ZASTĘPCZA?

System pieczy zastępczej to osoby, instytucje i działania, które mają na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom, gdy rodzice nie mogą z różnych powodów się nimi zająć.

 

Piecza zastępcza można przybrać formę rodzinną lub instytucjonalną.

 

Rodzinna piecza zastępcza to:

 • Rodziny spokrewnione – które tworzą małżonkowie lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim, będące krewnymi dziecka. Otrzymują pomoc finansową na utrzymanie dziecka.
 • Rodziny niezawodowe – które tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, nie będące krewnymi dziecka. Otrzymują pomoc finansową na utrzymanie dziecka.
 • Rodziny zawodowe – to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. Opiekują się niespokrewnionymi dziećmi, najczęściej we własnych mieszkania czy domach. Osoby takie (w wypadku małżeństwa zarówno żona jak i mąż) muszą przejść przez cykl badań i szkolenie oraz otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji. Mogą mieć formę rodziny specjalistycznej lub pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego. Otrzymują pomoc finansową na utrzymanie dziecka.
 • Rodzinne domy dziecka – są tworzone przez małżonków lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim. Opiekę w nich może znaleźć nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Otrzymują pomoc finansową na prowadzenie domu.

JAKIE WYMAGANIA NALEŻY SPEŁNIĆ, ŻEBY ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

Bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwym zadaniem, podjęcie tej funkcji wymaga poświecenia i czasu. Do rodzin zastępczych często trafiają dzieci po trudnych, traumatycznych doświadczeniach. Rola rodzica zastępczego wymaga nie tylko zaangażowania, poświęcenia i cierpliwości, ale też odpowiednich umiejętności. Zadaniem rodzica zastępczego jest zaspokajanie potrzeb dziecka oraz wzmocnienie, a także dbanie o relacje z rodziną naturalną, chyba, że sąd postanowi inaczej.

Dlatego pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które m.in.:

 • dają pewność należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej (dotyczy tez ograniczenia czy zawieszenia);
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli jest nałożony);
  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym oraz opinią psychologa;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

PRZED ZOSTANIEM RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TRZEBA PRZEJŚĆ SZKOLENIE

Udział w szkoleniu daje możliwość przygotowania siebie i swojej rodziny do tej funkcji oraz uświadomienia sobie rzeczywistych motywów podejmowanej decyzji. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i trwa około 3 miesiące.

Jego celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą i sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, praw dziecka, elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach  kompetencjach instytucji wspierających. Po ukończeniu szkolenia i pozytywnej opinii komisji kwalifikującej kandydaci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w POWIECIE, w którym zamieszkujesz.

Informacje dodatkowe znajdziesz również: