Formy Wsparcia

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 12 maja 2023

Formy Wsparcia dla Rodziców Zastępczych

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje wiele form wsparcia dla osób
tworzących rodzinę zastępczą, w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i wychowania dla dzieci.
Wsparcie to obejmuje zarówno formy materialne, jak i niematerialne.

Formy wsparcia materialnego obejmują między innymi comiesięczne środki pieniężne na pokrycie
kosztów związanych z opieką nad dzieckiem. Przy przyjmowaniu nowego dziecka można otrzymać
pomoc na zakup najpotrzebniejszych rzeczy ( łózko, pościel, fotelik samochodowy, komoda itp.).
Świadczenia fakultatywne to: raz w roku dofinansowanie do wypoczynku dzieci, środki na częściowe
pokrycie kosztów niezbędnego remontu, jednorazową pomoc z tytułu zdarzeń losowych.

Wsparcie niematerialne obejmuje między innymi szkolenia i warsztaty, które pozwalają na zdobycie
dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie opieki i wychowania dziecka, a także konsultacje z
psychologami, pedagogami czy prawnikami. Rodziny zastępcze mogą również liczyć na wsparcie
społeczne, w postaci opieki koordynatora ds. rodziny zastępczej, a także na pomoc w rozwiązywaniu
problemów, jakie mogą się pojawiać w codziennym życiu.

Podział form wsparcia ze względu na rodzaj rodziny zastępczej przewiduje dodatkowe wsparcie dla
rodzin zastępczych, które opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi.
Wsparcie to obejmuje między innymi specjalistyczne szkolenia dla rodziców zastępczych.

Wsparcie finansowe dla Rodziców Zastępczych

Wyróżnia się dwa rodzaje pomocy finansowej: obligatoryjna i fakultatywna.
Rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa oraz prowadzący rdd obligatoryjnie otrzymuje:

 • środki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka kwotę 1361 zł (od czerwca 2023) plus 500 zł,
 • jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje dodatek na zwiększone koszty
  utrzymania dziecka w kwocie 274 zł (od czerwca 2023).

Dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (nie mniej niż 274 zł).

Natomiast rodzina zastępcza spokrewniona otrzymuje miesięcznie 785 zł (od czerwca 2023 kwota
ulegnie zmianie) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Świadczenia fakultatywne z których można skorzystać i których wysokość może być różna w powiatach
to:

 • jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związane z przyjęciem dziecka to kwota do 1500
  zł – wysokość tego świadczenia uzależniona jest od powiatu/Organizatora Pieczy Zastępczej,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania [kwoty są różne 300-500 zł zależy
  od powiatu],
 • świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub
  innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 • rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka w której wychowuje się min.
  4 dzieci może otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz media
  (refundacja),
 • świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu (wysokość zależna
  powiatu).