Rodzicielstwo Zastępcze

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 12 maja 2023

Piecza Zastępcza w Polsce

System pieczy zastępczej to osoby, instytucje i działania, które mają na celu zapewnienie czasowej opieki
i wychowania dzieciom, gdy rodzice nie mogą z różnych powodów się nimi zająć.
Piecza zastępcza można przybrać formę rodzinną lub instytucjonalną.

Rodzinna piecza zastępcza to:

 • Rodziny zastępcze spokrewnione – które tworzą osoby spokrewnione w pierwszej linii z
  dzieckiem, są to dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. Otrzymują pomoc finansową na
  utrzymanie dziecka.
 • Rodziny zastępcze niezawodowe – które tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w
  związku małżeńskim, nie będące krewnymi dziecka. Otrzymują pomoc finansową na utrzymanie
  dziecka.
 • Rodziny zastępcze zawodowe – to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują
  wynagrodzenie. Opiekują się niespokrewnionymi dziećmi, najczęściej we własnych mieszkania
  czy domach. Osoby takie (w wypadku małżeństwa zarówno żona jak i mąż) muszą przejść przez
  cykl badań i szkolenie oraz otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji. Mogą mieć formę rodziny
  zawodowej w której wychowuje się 3 dzieci lub więcej jeżeli jest to rodzeństwo, rodziny
  specjalistycznej opiekującej się dzieckiem lub dziećmi z niepełnosprawnością lub pełniącej
  funkcję pogotowia rodzinnego w której umieszczane są dzieci z interwencji do uregulowania
  sytuacji dziecka. Dziecko w takiej rodzinie może przebywać do 18 miesięcy. Otrzymują pomoc
  finansową na utrzymanie dziecka.
 • Rodzinne domy dziecka – są tworzone przez małżonków lub osoby nie pozostające w związku
  małżeńskim. Opiekę w nich może znaleźć nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły
  pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Otrzymują pomoc finansową na prowadzenie
  domu.

Kto może zostać Rodzicem Zastępczym

Rodzicem zastępczym może zostać każdy. Nie ma znaczenia czy jesteś osobą będącą w związku
małżeńskim, singlem, rodzicem wychowującym samotnie dziecko, wdową, wdowcem,
Warto podkreślić, że każda osoba, która spełnia wymagania formalne i ma dobre intencje, może zostać
rodzicem zastępczym. Nie ma tu znaczenia wiek, stan cywilny. Ważne jest przede wszystkim podejście do
dziecka, gotowość do poświęcenia czasu, zaangażowania i miłości, której dziecko potrzebuje.

Jakie wymagania należy spełnić by zostać Rodzicem Zastępczym?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone
osobom, które m.in.:

 • dają pewność należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej (dotyczy tez ograniczenia czy zawieszenia),
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli jest nałożony),
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone
  zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym oraz opinią psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego
  indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej
  edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.